Government at a Glance 2015 – תפקיד הממשלה בצמיחה מכלילה

הממצאים העיקריים של מחברי הדוח Governments at a Glance מוצאים, שהאיזון הפיסקאלי ברוב מדינות ה-OECD משתפר אחרי שנפרץ בשנות המשבר, אבל מצד שני היקף ההשקעות הממשלתיות נמצא בירידה מאז פרוץ המשבר וכיום הן מייצגות רק 3.3% מהתמ"ג ו-7.8% מכלל ההוצאות

שכר עובדי ציבור

ה-OECD יצר כלי השוואתי לבדיקת השכר של עובדי המגזר הציבורי. בישראל, המנהלים הבכירים מרוויחים גבוה מממוצע ה-OECD אך רוב העובדים, הדרג הנמוך והבינוני, מרוויחים פחות