סיכום סחר החוץ של ישראל לשנת 2013

עיקרי הדברים: שנת 2013 הסתיימה בסימן חיובי במדדי היצוא של סחר החוץ הישראלי (במדידה דולרית*). בכל מדדי היבוא, לעומת זאת, נרשמו ירידות בהיקפים. מגמות הפוכות אלו הביאו לכך שנרשם שיפור בכל מדדי המאזן המסחרי. *יש לציין כי במדידה שקלית חלה ירידה הן ביצוא הסחורות והן ביצוא השירותים מישראל, הדבר נובע מתיסוף בערך השקל במהלך התקופה […]