רשימות הפיקוח - רשימות דו שימושי

בהתאם לצו הפיקוח רשימות הפיקוח של משרד הכלכלה מבוססות על רשימות הסדר ואסנאר, כפי שאימץ אותן משרד הכלכלה. לתשומת לב היצואנים – בכל מקרה של סתירה בין הרשימות כפי שהן מפורסמות באתר הסדר ואסנאר והרשימות כפי שהן מפורסמות באתר משרד הכלכלה, הנוסח המחייב הוא הנוסח באתר משרד הכלכלה.