המלצות למשטר ציות פנימי

נושאים

אגף הפיקוח על היצוא יח' הפיקוח והאכיפה תכנית ציות פנימית (ICP) בחברה יצואנית דו-שימושי מתווה ועקרונות מומלצים, מאי 2020

בעולם הפיקוח על היצוא:

1 .מערכת גלובאלית של הסדרים ואמנות לפיקוח ובקרה על
הסחר הבינ"ל הסדרי NSG ,ואסנאר WA ,AG ,CWC ,ורשימותיהם


2 .מדינת ישראל מצייתת להסדרים אלה, גם אם לא חברה בהם
האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי והאב"כ במִ נהל לסחר חוץ במשרד התעשייה
והכלכלה פועל כרשות המוסמכת למתן רישיונות יצוא למוצרים דו-שימושיים (דו"ש)
ליצואנים המייצאים מוצרים אלה, מתוקף צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין,
שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ו, 2006 וצו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא
בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד, 2004.

תכנית לציות פנימי – למה היא טובה?

3.יצואני הדו"ש והאב"כ חייבים לעמוד בדרישות החוק. כדי לסייע להם בכך
ולקבל רישיונות יצוא כנ"ל, ממליץ האגף ליצואנים כי ייבנו, כ"א בארגונו –
מנגנון לציות פנימי ע"י אימוץ "תכנית לציות פנימי (Internal – ICP
"(Compliance Program


4. תכנית לציות פנימי – למה היא טובה?
התכנית אינה חובה על פי חוק, אך קיומה חיוני בכל ארגון מודרני העוסק
ביצוא של טכנולוגיות ומוצרים דו-שימושיים, והחלתה בו משפרת מאד את
כושרו התחרותי ומיצובו בעיני לקוחותיו.

תכנית הציות הפנימית – עקרונות מרכזיים:

הרשות המוסמכת ממליצה לכל ארגון השוקל להחיל תכנית ICP ,לשלב בה, בהתאם לצורך ובהתאם
לגודלו ולאופיו של הארגון המייצא, את העקרונות הבאים:


1 .מינוי "קצין ראשי לציות פנימי" (Officer Compliance Executive Chief – CECO) ו/או הקמת
יחידת פיקוח על היצוא בתוך הארגון


2 .הדרכת הגורמים בארגון העוסקים ביצוא באופן פעיל


3 .נהלים פנימיים


4 .בדיקת תכולת פיקוח וסיווג עצמי


5 .אישור עסקאות היצוא


6 .בדיקת "שימוש סופי" (Use End (ו"לקוחות סופיים") Users End )


7 .מעקב אחר הדינים והרשימות והשינויים שחלים בהם


8 .השתתפות בהדרכות הרשות המוסמכת


9 .ניהול ארכיון מסמכים

1. מינוי קצין ראשי לציות פנימי (CECO - Chief Executive Compliance Officer) ו/או הקמת יחידת פיקוח על היצוא בתוך הארגון

מינוי בכתב של נציג בכיר בארגון, כגון המנכ"ל, מנהל השיווק, מנהל הכספים וכד' לתפקיד קצין ציות פנימי ראשי בחברה. מכיוון שלמינוי כזה יש
היבטים משפטיים, מומלץ לבצע את המינוי ע"י המחלקה המשפטית בחברה היצואנית. קצין הציות הפנימי הראשי יהיה אחראי לניהול מכלול
היבטי הפיקוח על היצוא והציות הפנימי בחברה, לרבות:


א- היכרות מעמיקה עם הדינים שחלים בנושא זה (ישראליים, זרים ובינ"ל)


ב- גזירת משמעויות הפיקוח על היצוא והחלתן על החברה היצואנית, והבנת אחריותה המעשית המשתמעת כתוצאה מתחולה זו בפני החוק,
לרבות חובתה לציית לכלל הדינים והתקנות שחלים בעניין זה


ג- דיון וקבלת החלטות מושכלת בהקשרי הפיקוח על היצוא והטמעתן בניהול התפעולי השוטף של החברה, בעיקר בתהליכי הרכש,
המכירות והיצוא (בהיבט הלוגיסטי)

ד- בהתאם לצורך וכן בהתאם לגודלה ולרמת פעילותה המסחרית של החברה היצואנית: ייסוד יחידה ארגונית בתוך החברה העוסקת
בפיקוח על היצוא, ומינוי קצין פיקוח על היצוא העומד בראשה, האחראי ליישומה השוטף של תכנית הציות הפנימי בחברה


ה- חיבור נהלים וכללים לציות פנימי המוכתבים מגודלה ומאופייה של החברה, ומבטיחים את התנהלותה החלקה של החברה בנושא הפיקוח
על היצוא


ו- עריכת הדרכות פנימיות לכלל העובדים בנוגע להליכי תפעול היצוא של מוצרים מפוקחים ונהלי הציות הפנימי לפחות אחת לשנה,
ובהשתתפותו, לפחות אחת לשנה, של הקצין הראשי לציות פנימי בארגון
קצין הפיקוח על היצוא, במידה שקיים, ידווח לקצין הציות הפנימי הראשי; קצין הציות הפנימי הראשי ידווח ישירות למנכ"ל

2 .הדרכת הגורמים בארגון העוסקים ביצוא באופן פעיל

הדרכת כל העובדים בחברה היצואנית, מרמת המנכ"ל ומטה, בדבר "צו היצוא והיבוא – פיקוח על ייצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו"ש" והוראותיו. הדרכה מיוחדת לאנשי המכירות, הרכש וניהול המלאי, הלוגיסטיקה ותפעול היצוא.

3 .נהלים פנימיים

חיבור נהלים פנימיים אשר יחייבו את החברה בתחומי הפיקוח על היצוא והציות הפנימי.
• על הנהלים להיות ברורים ובכתב, ועל דעת מנכ"ל החברה.
• הנהלים יתייחסו להיבטים תפעוליים ותהליכיים שונים בתוך החברה, ותכליתם התנהלות
מסודרת וקפדנית בנושא הפיקוח על היצוא (זיהוי מבעוד מועד של מוצרים מפוקחים, הבנת
הדרישות לגביהם, מניעת אפשרות לייצוא של מוצרים מפוקחים ללא רישיון, בדיקת רשימות
שחורות וכו').

4 .בדיקת תכולת פיקוח וסיווג עצמי

יצירת הליך מסודר וקפדני של סיווג מוצרים, ידע או טכנולוגיה בחברה היצואנית שמטרתו –
בדיקה האם המוצרים, הידע או הטכנולוגיה שברשות החברה נמצאים ברשימות הפיקוח
השונות, כגון רשימות הפיקוח בהסדר ואסנאר:


https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/wa_list/he/sahar-hutz_control-lists-2018-
List-of-DU-Goods-and-Technologies.pdf

 

5 .אישור עסקאות היצוא

סינון ואישור של עסקאות ייצוא, עפ"י התאמתן במדויק לדרישות החוק ורישיונות הייצוא הדו"ש הניתנים לחברה לפני ביצוע המשלוחים. מטרת התהליך לקבוע אם הטובין ו/או השירות ו/או הטכנולוגיות בחברה היצואנית, דורשים רישיון יצוא עקב הופעתם ברשימות פיקוח רלוונטיות, ובמידה ונדרש רישיון יצוא – מי בארגון יהיה אחראי להגשת בקשות לרישיון וכיצד יעשה זאת.

6 .בדיקת "שימוש סופי" (End Use) ו"לקוחות סופיים" (End Users)

• במידה שהמוצרים המיוצאים ע"י החברה הם מפוקחים – בדיקה קפדנית של אופני השימוש
הסופי בטובין המיוצאים וזהותם וטיבם של הלקוחות הסופיים האמורים להשתמש בטובין
אלה.


• "הכר את הלקוח שלך" – (Know Your Customer – KYC ) בדיקה אם הלקוח מופיע ב"רשימות
השחורות"; בדיקת אמינות הלקוח ממקורות גלויים; הבנת השימוש המיועד למוצר המיוצא
והמשתמש הסופי במוצר ככל שניתן.

7 .מעקב אחר הדינים והרשימות

• ביצוע מעקב פעיל אחר הדינים הרלוונטיים בישראל ובמידת הרלוונטיות – גם דינים זרים, ואחר הרשימות המפורסמות תחת דינים והסדרים אלה, ומשתנות לעיתים קבועות.

• יצירת מנגנונים לוודא עמידה בדרישות הדינים השונים, לרבות עמידה בדרישות אחסנה של מוצרים מפוקחים מיובאים )במידה שיש כאלה( ודרישות אחרות מהחברה בהקשר למוצרים מפוקחים.

8 .השתתפות בהדרכות הרשות המוסמכת

תיעוד ושמירה בעותקים קשיחים של כל המסמכים הנוצרים בעת ביצוע משלוחי יצוא של מוצרים מפוקחים: רישיונות הייצוא, חשבוניות, רשימוני יצוא, שטרי מטען, תצהיר יצואן וכו' לפרק זמן של 7 שנים.

9 .ארכיון מסמכים

תיעוד ושמירה בעותקים קשיחים של כל המסמכים הנוצרים בעת ביצוע משלוחי יצוא של מוצרים מפוקחים: רישיונות הייצוא, חשבוניות, רשימוני יצוא, שטרי מטען, תצהיר יצואן וכו' לפרק זמן של 7 שנים.

תכנית הציות הפנימית – סיכום

• בבואה לבחון בקשות חדשות לרישיונות או ביטול רישיונות קיימים (במקרה של
עבירה)' הרשות המוסמכת תיקח בחשבון פיתוח ויישום "תכניות ציות פנימי" (ICP )
בחברות היצואניות.


• בנוסף, הרשות המוסמכת מעודדת את החברות היצואניות להגיש לבחינתה
ובדיקתה את "תכניות הציות הפנימי" (ICP) שהן מכינות. קיומן של תכניות אלה, הגם
שאינו נדרש עפ"י הדינים הרלוונטיים, ייבדק במפגשים או בביקורי פיקוח הנערכים
בחברות באופן סדיר ביוזמת הרשות המוסמכת, ובהם תינתן הערכה כללית למידת
ציות החברה היצואנית לחוקים ולתקנות הפיקוח על הייצוא הדו"ש והאב"כ.

יחידת הפיקוח והאכיפה באגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי

מטרות היחידה:

1 .פיקוח
– פיקוח על ציבור היצואנים הישראליים כי הם מייצאים סחורות, שירותים וטכנולוגיה (ידע) המוגדרים כדו-
שימושיים (דו"ש) על פי צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים,
התשס"ו-2006 ,ופיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני, התשס"ד-2004).
– יצואן מוגדר כפועל בהתאם לחוק כאשר הוא מייצא לחו"ל סחורות, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים עם
רישיון ייעודי הניתן לשם כך ע"י אגף הפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה, שהוא הרשות המוסמכת
להנפקת רישיונות יצוא דו-שימושי.
– אחת הדרכים העיקריות לפיקוח על היצואנים ווידוא כי הם פועלים בהתאם לחוק היא ביצוע ביקורי פיקוח
אצל יצואני המוצרים הדו-שימושיים.

2 .אכיפה
– אכיפת הצעדים הקבועים בחוק על יצואנים שהתברר כי הפרו את החוק, בין אם בכך שייצאו מוצרים דו"ש
לחו"ל מבלי להצטייד מראש ברישיון מתאים לביצוע היצוא; בין אם בכך שאמנם דאגו להצטייד ברישיון
מתאים, אך בפועל ייצאו את המוצרים או השירותים שלא בהתאם לתנאי הרישיונות שניתנו להם.