הבהרות בתחום הרישוי – משרד הכלכלה והתעשיה אגף הפיקוח על היצוא

נושאים

רקע כללי

מדינת ישראל משתתפת באופן פעיל במאמצים הבינ"ל לשמירת השלום והיציבות העולמית
באמצעות הגברת האחריות הבין-לאומית בפיקוח על יצוא טובין, טכנולוגיה, ושירותים דו-
שימושיים, ובמניעת תפוצת נשק בלתי קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי. בהקשר זה, אימצה
ישראל את עקרונות הפיקוח והרישוי בהסדרים בין לאומיים בתחום, וזאת על ידי עיגונם בצו
היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים) התשס"ו – 2006 ובצו
היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004( להלן
"הצווים")

תחולה

 • על מה חל: הפיקוח באמצעות הצווים יחול על יצוא של מוצרים וטכנולוגיות דו-שימושיים וכן על
  יצוא של טובין, טכנולוגיה ושירותים המיועדים לשימוש בפיתוח וייצור של נשק כימי, ביולוגי או
  גרעיני. משמעות הדבר היא שהפיקוח חל על חומרים, מוצרים, שירותים וטכנולוגיות שנועדו
  מעיקרם לשימוש אזרחי ואשר מתאימים גם לשימוש ביטחוני, וזאת על פי הרשימות המפרטות
  את תכולת הפיקוח כפי שמופיעות בצווים לעיל.
 • על מי חל: הפיקוח חל על כל אדם (פרטים וחברות) המייצא מישראל טובין, טכנולוגיה
  ושירותים, וזאת ללא קשר לשאלת אזרחותו ו/או תושבותו של הגורם המייצא.
  אין בהחלת דיני הפיקוח הישראליים על הייצוא כדי לפטור אדם מתחולת דינים אחרים שיכולים
  לחול בנסיבות המקרה, לרבות דיני פיקוח על ייצוא של מדינות זרות ככל שהללו חלים גם מחוץ
  לגבולות אותן מדינות.
  מטרת הבהרות אלה להסדיר את תהליך הרישוי והאכיפה בהתאם לצווים. אין במסמך זה כדי
  לגרוע מהוראות הצו ו/או מכל דין

הגדרות

 •  צווים – (צו הפיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים) התשס"ו – 2112 ; צו
  היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2112.
 • פריט – טובין, שירותים וטכנולוגיה אשר מפוקחים על פי רשימת הפיקוח הישראלית בהתאם
  לצווים.
 • הסדר ואסנאר – הסדר בינלאומי שהוקם במטרה לקדם יציבות ובטחון עולמי על ידי הגברת
  הפיקוח והשקיפות בתחום הסחר בנשק ובציוד דו שימושי.
 • https://www.wassenaar.org/ / רשימות הסדר זה מחייבות במדינת ישראל בפיקוח על היצוא הדו-שימושי האזרחי, וזאת מכוח צו הפיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים (התשס"ו – 2112)
 • הרשות המוסמכת –
  o לעניין יצוא דו-שימושי אזרחי: אגף הפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה והתעשייה (מי
  שהוסמך על-ידי מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה).
  o לעניין יצוא למטרות אזרחיות בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני – מנהל מינהל כימיה
  ואיכות הסביבה במשרד הכלכלה והתעשייה או סגנו (בהתאם להסמכה בצו).
 • טובין – חומרים, חומרים ביולוגיים, ציוד ומערכות ציוד לרבות רכיבים וחלקים שלהם.
 •  טכנולוגיה – מידע מסוים הדרוש לפיתוח או לייצור של כל פריט הנכלל ברשימות או לשימוש
  בו ,למעט מידע שהוא נחלת הכלל ומחקר מדעי בסיסי . מידע זה כולל הוראות, ידע, ייעוץ ,
  הדרכה, תכניות, מודלים, תכנונים, תוכנה וכד'.
 • שירותים – כולל תכנון, פיתוח, ייצור, הרכבה, הפעלה וכיו"ב.
 • משתמש ביניים – כל מי שציוד מפוקח תחת הצווים נמצאים בחזקתו, במהלך התקופה
  מהמועד שבו יצאו מחזקתו של בעל רישיון יצוא ישראלי עד המועד שבו הועברו למשתמש
  הסופי;
 • משתמש סופי – הגורם האחרון שאליו מיועדים הטובין, השירותים ו/או הטכנולוגיות המפוקחים
  תחת הצווים, שלגביהם מתבקש רישיון לפי הצווים או שלגביהם ניתן רישיון כאמור;

סיווג מוצר (בדיקה עצמית)

 1. על היצואן מוטלת החובה לבדוק האם הטובין, השירותים ו/או הטכנולוגיות שברצונו לייצא נכללים ברשימות הפיקוח הישראליות המפורסמות באתר משרד הכלכלה והתעשייה. רשימות הפיקוח תחת צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני) רשימות הפיקוח תחת צו הפיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים במידה שהטובין, השירותים ו/או הטכנולוגיות מופיעים ברשימות הפיקוח לעיל יש לפנות לקבלת רישיון יצוא מהרשות המוסמכת במשרד הכלכלה והתעשייה. יחד עם זאת במקרים בהם המוצר מפוקח על פי רשימות ואסנאר (דו שימושי) והוא "נועד לשימוש ביטחוני" כהגדרתו בחוק הפיקוח על היצוא ביטחוני (קישור לחוק) הרשות המוסמכת היא משרד הביטחון. 
 2. רשימות הפיקוח הישראליות מחולקות לרשימת הציוד הדו שימושי בהתאם לצו הפיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים ולרשימת ציוד האב"כ בהתאם לצו הפיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני. ועל היצואן לבדוק האם הטובין, שירותים וטכנולוגיות מופיעים באחת מהרשימות. 

טבלה מסכמת של ראשי הפרקים ברשימות: 

ראשי הפרקים ברשימת הפיקוח אב"כ 


* פתוגניים של צמחים.
* גורמים ביולוגיים, רשימת מקור.
* פתוגניים של בעלי חיים. * ציוד וחומרים בתחום הגרעיני – רשימת מקור.
* רשימה מס' 1 של כימיקלים לפי האמנה לפירוק נשק כימי.
* מתקני הייצור וציוד הייצור הכימיים הדו-שימושיים.
* חומרי מקור כימיים דו-שימושיים.
* ציוד ביולוגי דו-שימושי.
* ציוד, חומרים וטכנולוגיה נלווית, דו-שימושיים בעלי זיקה גרעינית.

טבלה מסכמת של ראשי הפרקים ברשימת הפיקוח הדו שימושית

תיאור קטגוריה

מספר קטגוריה

הגדרות סוגי רישיונות יצוא

כללי

סוגי הרישיונות מתחלקים לרישיון יצוא סופי ורישיון יצוא לשעה (זמני).

* רישיון יצוא סופי – החזקה על המוצר עוברת לידי גורם זר שאינו החברה המייצאת.
* רישיון יצוא לשעה (זמני) – החזקה על המוצר נשארת אצל החברה המייצאת. כלומר המוצר מיוצא
אך חוזר לישראל בסוף התהליך לדוגמא הדגמה, תערוכה, תיקון וכו'

כל סוג רישיון מאפיין מסלול עסקה אחר ובהתאם דורש מידע ומסמכים אחרים וכן הטיפול בו מתנהל בצורה
שונה.

תהליך הרישוי בוחן את מדינת היעד, לקוח הקצה, המוצר בדגש על השימושים שלו, אמנת הפיקוח וסעיף
הפיקוח המדובר. שקלול כל הגורמים הנ"ל משפיע על סוג הבקשה, זמן הטיפול וכן הבחינה של הבקשה

טבלה מרכזת לסוגי מסמכים הנדרשים לפי סוג הבקשה

5. יצוא סופי – אחד מאלה:

5.1 יצוא ללקוח שהוא משתמש סופי – יצוא סופי שבו הטובין/טכנולוגיה/ידע עוברים לחזקתו
המלאה של המשתמש הסופי שחתם על ההצהרה.
5.1.1 הפריט מיוצא מישראל ואינו מוחזר לישראל במסגרת העסקה.
5.1.2 כחלק מרישיון זה רשאי היצואן גם לבצע תיקון מוצרים תקולים. כלומר יצוא מחודש
של מוצרים אשר כבר סופקו על ידי היצואן הישראלי ללקוח הזר ברישיון, הוחזרו לישראל
לתיקון והם מיוצאים שוב על ידי אותו יצואן ישראלי לאותו לקוח קצה כחלק מהעסקה
המקורית. תנאים:
5.1.2.1 היצוא אחרי התיקון הינו במהלך תקופה של 10 שנים מיום הנפקת הרישיון.
5.1.2.2 המוצר המיוצא אחרי התיקון לא שונה או שופר באופן החורג מהרישיון
המקורי שניתן ליצואן למוצר המקורי בין אם נעשה על ידי היצואן הישראלי או על
ידי הלקוח הזר. במקרה של שינוי/שיפור באופן החורג מהרישיון המקורי יהיה על
היצואן להגיש בקשה ייעודית חדשה לצורך אישור יצוא זה.
5.1.2.3 כמות הפריטים הכוללת שבידי הלקוח לא עולה על כמות הפריטים שאושרה
ברישיון המקורי.
5.1.3 תקופת הרישיון: רישיון יצוא ללקוח שהוא משתמש סופי ניתן למימוש במהלך תקופה
של שנתיים, ללא אפשרות להארכה. במסגרת תקופת זמן זו, רשאי היצואן לבצע מספר
בלתי מוגבל של פעולות שילוח, כל עוד המספר המצטבר המקסימלי של פריטים וכן שווי
הפריטים שנשלחו, בניכוי מספרם ושווים של פריטים שיוצאו תחת הרישיון והוחזרו
לישראל לתיקון (תיקון תקולים ס' 2.1.5 לעיל) לא יעלה על זה שמצוין בתנאי הרישיון.

5.1.4 המסמכים הנדרשים להגשה לקבלת רישיון זה: טופס בקשה ממוחשב, הצהרת משתמש
סופי, ומפרט טכני

5.2 החזרה סופית לספק זר – יצוא של הטובין/טכנולוגיה/ידע חזרה לספק ממנה נרכשו.
5.2.1 למטרת רישיון זה ספק הוא גורם אשר מוסמך לקבל חזרה את המוצר כחלק מעסקת
המכירה של המוצר לחברה בישראל גם אם אינו הספק המקורי ממנו הגיע המוצר,
ובלבד שתכלית ההחזרה הסופית לספק הינה מסיבות של פריטים תקולים ו/או עודפים.
5.2.2 המוצר המיוצא לא שונה או שופר באופן שמשפיע על מהותו ויכולותיו לעומת המוצר
כפי שהתקבל מהספק. במקרה של שינוי/שיפור באופן שמשפיע על מהותו ויכולותיו של המוצר יהיה על היצואן להגיש בקשה לרישיון יצוא לפי סעיף 1.5 לעיל (רישיון יצוא ללקוח
שהוא משתמש סופי).
5.2.3 תקופת הרישיון: רישיון החזרה סופית לספק זר ניתן למימוש במהלך תקופה של
ארבע שנים ללא אפשרות להארכה. במסגרת תקופת זמן זו רשאי/ת היצואן/ית לבצע
מספר בלתי מוגבל של פעולות שילוח לשם החזרה של טובין שנרכשו מהספק הזר.
5.2.4 המסמכים הנדרשים להגשה לקבלת רישיון זה: טופס בקשה ממוחשב, מפרט טכני
של המוצר, הצהרת היצואן הישראלי שלא בוצעו שינויים במוצר באופן שמשפיע על
מהותו ויכולותיו, הוכחה כי המוצר נרכש מהספק המדובר ו/או כי החברה/ות אליהם
מבקש היצואן להחזיר מוסמכות מטעם הספק לקבל החזר סחורה כאמור כחלק מעסקת
המכירה של המוצר לחברה בישראל (ההוכחה יכולה להיות הסכם ההתקשרות בין
הצדדים לעסקה המקורית, הצהרת משתמש סופי או מסמך אחר).
5.3 רישיון יצוא למפיץ – יצוא סופי שבו הטובין/טכנולוגיה/ידע עוברים לחזקתו המלאה של מפיץ.
המפיץ הינו גורם עסקי המתחייב להפצת מוצרי היצואן/ית הישראלי/ת כפי שהם לשימוש
סופי במדינת יעד אחת ספציפית שהוגדרה בבקשה ובתנאים שהתחייב להם בהצהרת
משתמש סופי.
5.3.1 תקופת הרישיון: רישיון יצוא למפיץ ניתן למימוש במהלך תקופה של שנתיים ללא
אפשרות להארכה. במסגרת תקופת זמן זו, רשאי היצואן לבצע מספר בלתי מוגבל של
פעולות שילוח כל עוד המספר המצטבר המקסימלי של פריטים וכן שווי הפריטים
שנשלחו לא יעלה על זה שמצוין בתנאי הרישיון.
5.3.2 במידה שבמסגרת הזמן של הרישיון מוחזר פריט לתיקון בישראל מהלקוח שמצוין
ברישיון רשאי היצואן הישראלי לתקן את הפריט ולשלוח תחת אותו רישיון מקורי כמפורט
.לעיל 5.1.2 בסעיף
5.3.3  המסמכים הנדרשים לרישיון יצוא זה: טופס בקשה ממוחשב, הצהרת משתמש סופי
למפיץ, ומפרט טכני.
5.3.4 רישיון זה מיועד למדינות החברות באמנת ואסנאר בלבד.

 6. יצוא לשעה (יצוא זמני) – אחד מאלה:

6.1 רישיון תערוכה – הוצאת הטובין/טכנולוגיה/ידע למטרת תערוכה או הצגה לתקופה מוגבלת
שבסופה יוחזרו לישראל. במהלך תקופת היצוא הטובין/טכנולוגיה/ידע יהיו תחת שליטת
היצואן הישראלי או נציגה. לא תהיה העברת בעלות/חזקה או שליטה לאף גורם אחר.
6.1.1 ניתן לבקש רישיון למספר תערוכות אשר צפויות להתקיים ביעד ספציפי שחל עד
לשנתיים ממועד הגשת הבקשה.
6.1.2 רישיון תערוכה מקנה ליצואן/ית את הזכות לייצא את הטובין/טכנולוגיה/ידע אך ורק
למטרת השתתפות בתערוכות במדינת היעד כמפורט בטופס הבקשה. תקופת השהייה
הבהרות בתחום הרישוי – משרד הכלכלה והתעשיה אגף
הפיקוח על היצוא

של הטובין מחוץ לישראל לא תארך מעבר ל-91 יום ממועד היצוא בפועל ועד החזרה
לישראל.
6.1.3 הטובין נדרשים להיות בשליטת היצואן/ית או גורם מטעמו/ה, בכל תקופת הזמן.
6.1.4 המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לרישיון יצוא זה: טופס בקשה ממוחשב, מפרט
טכני, מידע על התערוכה. אופציונאלי כתמיכה בבקשה לרישיון: תעודת קרנה של איגוד
לשכות המסחר.

6.2 רישיון הדגמה ללקוח – הוצאת הטובין/טכנולוגיה/ידע למטרת הדגמה ללקוח מוגדר
לתקופה מוגבלת שבסופה יוחזרו לישראל. במהלך תקופת היצוא הטובין/טכנולוגיה/ידע יהיו
תחת השגחת היצואן או גורם מטעמו/ה, ובאחריותה.
6.2.1 רישיון להדגמת לקוח ניתן למימוש פעם אחת במהלך תקופה של שנתיים ללא
אפשרות להארכה. במסגרת תקופת זו רשאי/ת היצואן/ית לייצא את
הטובין/טכנולוגיה/ידע למטרת הדגמה על פי המידע שצוין בטופס הבקשה לתקופה של
עד 91 יום ממועד היצוא בפועל.
6.2.2 הטובין נדרשים להיות תחת השגחתו/ה של היצואן/ית או גורם מטעמו/ה בכל תקופת
ההדגמה.
6.2.3 המסמכים הנדרשים לרישיון יצוא זה: מפרט טכני עם מידע על הלקוח וטופס בקשה
ממוחשב. אופציונאלי כתמיכה בבקשה לרישיון: תעודת קרנה של איגוד לשכות המסחר.

6.3 רישיון תיקון (על ידי ספק זר) – יצוא של טובין/טכנולוגיה/ידע אשר במקור נרכשו ויובאו
לישראל מספק זר, ובלבד שהיצוא הינו למטרת תיקון אצל הספק והחזרה לישראל בסוף
התהליך או החלפה במוצר חלופי זהה. היצוא הוא בתנאי שהמוצר המיוצא זהה למוצר כפי
שיובא על ידי היצואן מהספק.
6.3.1 רישיון החזרה לתיקון ניתן למימוש במהלך תקופה של שנתיים בלי אפשרות להארכה.
במסגרת תקופת זמן זו רשאי/ת היצואן/ית לבצע מספר בלתי מוגבל של פעולות שילוח
כל עוד המספר המצטבר המקסימלי של פריטים וכן שווי הפריטים שנשלחו לא יעלה על
המספר שמצוין בתנאי הרישיון.
6.3.2 המסמכים הנדרשים לרישיון יצוא זה: טופס בקשה ממוחשב, מפרט טכני עם מידע
על הלקוח והמוצר והוכחה לקבלת הפריט המדובר מהספק.

הנחיות לאופן הגשת בקשה

7. בקשה תוגש לרשות המוסמכת על גבי טופס בקשה מקוון )טופס א( דרך אתר הרשות בלבד.
בקישור הבא.
8. בנוסף למילוי הפרטים בטופס בקשה המקוון יש להגיש דרך המערכת מסמכים נוספים כגון הצהרת
משתמש סופי חתומה, מפרט טכני, ומסמכים נוספים. המידע על המסמכים הנדרשים נמצא בסעיף
הגדרות סוגי רישיונות יצוא וכן בטבלה המרכזת לעיל יש להקפיד בעת מילוי טופס הבקשה וצירוף
המסמכים על בקשה שלמה, מלאה וקוהרנטית.
9. לאחר מילוי טופס הבקשה המקוון עם המסמכים הנלווים ושליחתו יקבל היצואן אישור כי הטופס
נשלח ונקלט במערכות של משרד הכלכלה והתעשייה וכן יקבל מספר בקשה.
10. לאחר קליטת הבקשה הרשות המוסמכת תבצע בדיקת תקינות ושלמות לבקשה במטרה לוודא
שהבקשה כוללת את כל המידע הנדרש לפי הנחיות הרשות בסעיף 5 .(במידה שהבקשה אינה
שלמה ו/או קוהרנטית לדוג' ככל שאין הלימה מלאה בין פרטי המוצר ליצוא כפי שצוין בטופס
הבקשה ובין המפרט שצורף) ויש צורך בהשלמת מידע הבקשה תוחזר ליצואן להשלמה ותיקון.
11. הבקשה תיחשב כ"התקבלה" לאחר שהושלם תהליך של בדיקת שלמות הבקשה על ידי הרשות
וישלח ליצואן אישור על קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בבקשה.
12. כחלק מתהליך בחינת הבקשה, הרשות תעביר את הבקשה לקבלת התייחסות של משרד הביטחון
ומשרד החוץ, לתהליך התייעצות בין משרדי בהתאם לדרישות החוק.
13. לצורך קבלת החלטה בבקשה, ובהתאם לדרישות החוק, הרשות רשאית לדרוש כל ידיעה או מסמך
נוסף ממבקש הרישיון. הטיפול בבקשה יוקפא עד להשלמת המסמכים שנדרשו על ידי הרשות.
14. עם סיום ההתייעצות ולאחר שקילת מכלול השיקולים )מדינת היעד, אופי העסקה, לקוח הקצה
והטובין/טכנולוגיה/שירות( תודיע הרשות המוסמכת על ההחלטה ליצואן באמצעות הודעה מקוונת
אל פרטי הקשר אשר מופיעים בטופס הבקשה.
15. ההחלטה הסופית משודרת גם למכס, משרד הביטחון ומשרד החוץ.

 

 לוחות זמנים לטיפול בבקשה לרישיון יצוא דו שימושי:

16 .הרשות תמסור את החלטתה למבקש הרישיון תוך 20 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה המלאה על
כל צרופותיה או תוך 10 ימי עבודה מיום בו שמולאו כל הדרישות הנוספות שהציגה ליצואן, לפי
המאוחר. זמן ההמתנה להשלמת מסמכים אשר נדרשו על ידי הרשות לא ייספר במניין מספר
הימים של הטיפול בבקשה.
17 .ככלל בקשות היצוא לרוב המדינות החברות בהסדר ואסנר יטופלו במסגרת זמן של חמישה ימי
עבודה מיום קבלת הבקשה או מיום שמולאו כל הדרישות הנוספות, לפי המאוחר. הבקשה
תועבר למשרדי הביטחון והחוץ, בהתאם לנוסח החוק: "הרשות תעביר את בקשת הרישיון
למשרד הביטחון ולמשרד החוץ מיד עם קבלתה, זולת אם קבעה עם משרד הביטחון ומשרד
החוץ סוגי בקשות אשר לגביהן אין עמדת המשרדים האמורים נדרשת." בסמכות הרשות לסטות
ו/או לשנות מסגרת זמנים זו בהתאם לשיקול דעתה בנסיבות, ואז יחולו ההסדרים הרגילים לעניין
ימים המפורטים במסמך זה.
18 .במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאית הרשות להאריך את התקופות הקבועות
בסעיף 21 עד 24 ב-11 ימי עבודה נוספים לכל היותר.
19 .שר הביטחון או שר החוץ רשאים, משיקולי ביטחון לאומי או יחסי החוץ של ישראל, להאריך את
התקופה האמורה בסעיף 18 ;על הארכת תקופות לפי סעיף קטן זה תימסר הודעה למבקש
הרישיון.

 

 דגשים נוספים להגשת בקשה לרישיון

20. שם המוצר חייב להיות זהה בכל הטפסים המוגשים (טופס הבקשה המקוון, המפרט הטכני,
הצהרת המשתמש הסופי) וכן זהה למסמכים המוגשים לגופים אחרים כגון מכס (רשימון יצוא,
ועוד), ומשרד הביטחון. שם המוצר יכול להיות בעברית או אנגלית.
21. יש למלא את הבקשה הממוחשבת באנגלית או בעברית, כנ"ל לגבי המסמכים המצורפים לבקשה.
במידה שמוגש טופס בשפה אחרת יצורף תרגום נוטריוני לעברית או אנגלית, לרבות תרגום נוטריוני
של חותמות רשמיות במסמכים, שהן בשפה שאינה עברית או אנגלית.
22. הצהרת כמויות – חייבת להיות אחידות ביחידות המידה המתייחסות למוצר בין בקשת היצואן
והמסמכים הנלווים. הכמות המבוקשת בטופס הבקשה יכולה להיות זהה או קטנה מזו שבהצהרת
משתמש סופי, אך לא גדולה ממנה. במידה וקיים פער יש להסבירו.
23. חתימה על טופס הבקשה ועל המסמכים הנלווים – רשאי/ת לחתום על הבקשה הממוחשבת וכן
על המסמכים הנלווים מנכ"ל החברה המייצאת שמגישה את הבקשה, או מי שהוסמך/ה לכך
הסמכה מפורשת מטעמו/ה.
24 .חובה לשמור תיעוד של כל מסמכי העסקה והשילוח. ככלל, תיעוד בקשר לרישיון המקורי והמסמכים
הנלווים; מסמכים הנוגעים לשילוח המוצר (כגון רשימון יצוא, שטרי מטען, ועוד); תיעוד ביחס
לקבלת מוצר לתיקון מהלקוח; מסמכים המאשרים קבלת מוצר מהספק; ועוד – יישמרו לתקופה
של 7 שנים.
25 .הצהרת משתמש סופי – הצהרת משתמש סופי היא מסמך משפטי מחייב שנחתם על ידי
המשתמש הסופי שמקבל את הטובין/טכנולוגיה/ידע ו/או משתמשי הביניים המעורבים בתהליך.
יש לעשות שימוש במסמך הצהרת משתמש סופי כפי שהוא מפורסם באתר משרד הכלכלה
והתעשייה בלבד, ומסמך אחר לא יתקבל.
25.1 הצהרת משתמש סופי צריכה להיות מלאה ותקינה כאשר כל הפרטים מדויקים. ההצהרה
צריכה להיות חתומה על ידי הגורם הרלוונטי אצל המשתמש הסופי וחייבת להכיל חותמת
רשמית באנגלית של החברה הזרה או לוגו באנגלית של החברה זרה החתומה עליו. במידה
שאין לחברה הזרה לוגו ו/או חותמת חברה באנגלית תכיל הצהרת המשתמש הסופי לוגו ו/או
חותמת רשמית של החברה הזרה בשפה אחרת. במקרה כזה תגיש החברה היצואנית
הישראלית גם תרגום נוטריוני לעברית או לאנגלית של התוכן / לוגו / חותמת שהם בשפה
הזרה.
25.2 במידה שישנם גורמי ביניים בתהליך העסקה חובה עליהם לחתום על הצהרת המשתמש
הסופי, ובכך להתחייב לתוכן הסעיף המיועד לגורם הביניים.
25.3 חובה לציין בצורה מפורטת בהצהרת משתמש מהו השימוש הסופי של המוצר אצל
המשתמש הסופי וכן, מה הפעולות הצפויות העתידיות לגביהן נדרש הרישיון כגון העברה
לגורם אחר/תיקון/שילוב במערכות, הפצה ועוד. הרשות המוסמכת תקבל רק הצהרת
משתמש בהתאם לנוסח המעודכן המופיע באתר הרשות, בהתאם לסוג הרישיון המבוקש
(טופס ב הרלוונטי לפי העניין).
25.4 במידה והמשתמש הסופי הוא אדם פרטי יש לצרף עותק של תעודה מזהה רשמית של אותו
גורם (רישיון נהיגה, תעודת זהות או דרכון). אין צורך בחותמת ו/או לוגו חברה.
25.5 כל המידע בהצהרת משתמש סופי חוץ מאשר החותמת צריך להיות מודפס.
26. מפרט טכני – יש לצרף מפרט טכני של הטובין/טכנולוגיה/ידע המיועד ליצוא, המפרט חייב להיות
עדכני ומתאים, וצריך לתאר את המוצר הספציפי בגינו מוגשת הבקשה. במידה והוגשה בקשה
לוועדת תכולה וניתן סיווג למוצר על המפרט הטכני להיות זהה לזה שהוצג בוועדה.
27. במידה והטובין/טכנולוגיה/ידע רשומים במשרד הביטחון אגף הפיקוח על היצוא, היצואן מתבקש
לציין בבקשה הממוחשבת את המספר אפ"י וזאת במידה שלא נעשה שינוי הפריט ליצוא לעומת
הפריט הרשום במשרד הביטחון.
28. סגירת בקשה – לא השיב מבקש הבקשה לדרישת הרשות המוסמכת להשלמות מידע בתוך 21
ימי עבודה מיום שנמסרה לו דרישה זו בכתב לכתובת שציין בטופס בקשה הממוחשב – תהיה
הרשות המוסמכת רשאית למחוק את הבקשה; מחקה הרשות המוסמכת את הבקשה, תודיע על
כך למבקש.
29. במידה שיש טעות בנתונים אשר הגיש היצואן בטופס בקשה המקוון או במסמכים הנלווים לבקשה
ואין אפשרות לבצע תיקון דרך המערכת יידרש/תידרש היצואן/ית להגיש בקשה חדשה. במקרה
כזה תמחק הרשות המוסמכת את הבקשה המקורית; מחקה הרשות המוסמכת את הבקשה, תודיע
על כך למבקש.
30 .רישיון יכול להכיל מספר פריטים מפוקחים כל עוד מדובר באותו משתמש סופי באותה מדינת יעד.
31 .מבלי לגרוע מסמכויות על פי כל דין, רשאית הרשות להתנות בתנאים את רישיון היצוא.
32 .במידה ויש יותר מגורם ביניים אחד יש להחתים את כל גורמי הביניים על הצהרת משתמש סופי.

 ערר על החלטת הרשות

33. מבקש הרישיון רשאי לערור לפי חוק על החלטת הרשות לפני ועדת מנכ"לים הכוללת את מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"ל משרד הביטחון ומנכ"ל משרד החוץ, ערר יוגש תוך 12 ימים עבודה מיום שנמסרה לו ההחלטה.

34 .אופן הגשת הערר :

32.1 היצואן ינסח מכתב מטעמו המפרט את פרטי הבקשה לרישיון ואת נימוקי הערר. היצואן רשאי לצרף מסמכים נוספים התומכים בטענותיו. 
34.2 את מכתב הערר על צורפותיו, במידה שיש כאלה, יש לשלוח למנהלת תחום הרישוי במשרד הכלכלה והתעשייה אגף הפיקוח על היצוא
34.3 הרשות המוסכמת תתאם מועד לדיון בערר, ותמסור ליצואן הודעה בעניין, לידיעתו.
34.4 הרשות המוסמכת תעביר את תוצאות החלטת הוועדה ליצואן.