האם המוצר/שרות שלי נדרש ברישוי יצוא?

יצואנים העוסקים בטובין, שירותים וטכנולוגיות

ניתן לבדוק ברשימות המחייבות רישיון ייצוא כימי, ביולוגי או גרעיני
האם חלה חובת רישיון על המוצרים המיועדים ליצוא.

ההסדר בתחום הפיקוח על היצוא הדו-שימושי נקרא "הסדר ואסנאר" (Wassenaar Arrangement) וחברות בו 42 מדינות לרבות ארה"ב, מדינות הא"א, יפן, אוסטרליה, רוסיה, הודו, ארגנטינה, מקסיקו ומדינות נוספות. הסדרים מרכזיים בתחום האטומי, ביולוגי וכימי הינם ה-NSG (Nuclear Suppliers Group) וה-AG (The Australia Group). ישראל אינה חברה (member) באף אחד מההסדרים הללו, אך היא מקיימת את הפיקוח על רשימות המבוססות על רשימות ההסדרים הללו. 

לקבלת הרישיון, יש למלא טופס בקשה מקוון.
מידע נוסף ניתן למצוא במדריך הבהרות למילוי הטופס המקוון לקבלת רישיון יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו- שימושיים.

* יש לתאר בפירוט רב ככל הניתן את שדה המשתמש הסופי. הכוונה ב"משתמש
סופי" היא לגורם הסופי שהטובין, הטכנולוגיה או השירותים מיועדים לו.
* הליך בחינת מתן הרישיון מתחיל רק לאחר קבלת הבקשה האלקטרונית במלואה
במשרד הכלכלה והתעשייה.
* הבקשה לרישיון תבחן גם על ידי משרד הביטחון ומשרד החוץ.
* עותק רישיון באנגלית מהווה אישור (לא רשמי) של מדינת ישראל ליצואן. יצואן
המעוניין בו, יציין בטופס "בקשה לרישיון באנגלית". ניתן לבקש "בקשה לרישיון
באנגלית" גם במקרים בהם מעוניינים באישור בלועזית, לצורך הצגתו בחוץ לארץ.
* לאחר חתימת הממונה על הרישוי באגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ,
במשרד הכלכלה והתעשייה, מונפק הרישיון ועובר במקביל למבקש ולמכס.

* תיאור מפורט של השימוש הסופי.
* טופס הצהרת משתמש סופי. במקרה של יצוא לשעה יצרף היבואן, במקום טופס
ההצהרה, מכתב הסבר המתאר את פרטי תרחיש היצוא וההחזרה.
* מפרט טכני של המוצר/טכנולוגיה/שירות
* במקרה של יצוא טובין, שירותים או טכנולוגיה שמקורם במדינה זרה אשר דורשת
אישור ליצוא מישראל למדינה שלישית, יצרף היצואן את אישור מדינת המקור.

  1. הרשות תמסור את החלטתה למבקש הרישיון תוך 20 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה המלאה על כל צרופותיה או תוך 10 ימי עבודה מיום בו שמולאו כל הדרישות הנוספות שהציגה ליצואן, לפי המאוחר.
  2. ככלל בקשות היצוא לרוב המדינות החברות בהסדר ואסנר יטופלו במסגרת זמן של חמישה ימי עבודה מיום קבלת הבקשה או מיום שמולאו כל הדרישות הנוספות, לפי המאוחר.
  3. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאית הרשות להאריך את התקופות הקבועות ב-10 ימי עבודה נוספים לכל היותר.
  4. משיקולי ביטחון לאומי או יחסי החוץ של ישראל ניתן להאריך בתקופה נוספת. על הארכת תקופה תימסר הודעה למבקש הרישיון.