אותות סחר החוץ
של מדינת ישראל
לשנת 2020 

לצורך הגשת מועמדות אנא מלאו הטופס:
עמידה באמות המידה

היקף יצוא בדולרים שוטפים ארה"ב לשנים (חובה לצרף אישור רו"ח מטפל בדבר היקפי היצוא השנתיים והצהרה בדבר אמיתות הנתונים):
תביעה עירונית

ככל שיש, נא לפרט את פעילות החברה בדבר:
תביעה עירונית
תרומה לתעסוקה באזורי עדיפות לאומית
הגנה ושמירה על הסביבה ופיתוח בר קיימא.
קידום גיוון תעסוקתי של ההון האנושי במועמד.
חדשנות שיווקית/טכנולוגית/תהליכית במועמד.
מעורבות ותרומה לקהילה – פעילות ייעודית של המועמד המוכוונת ליצירת ערך מוסף בקהילה כגון: התנדבות עובדים, שיתופי פעולה עם הקהילה, תרומה כספית או שוות כסף.יש להוריד את טופס בקשה ותצהיר ,
למלא אותו ולהעלות אותו.
תביעה עירונית
ניתן להעלות מסמכים נוספים :
תביעה עירונית


ידוע לי כי במידה וחברתי תזכה, משרד הכלכלה והתעשייה רשאי לעשות שימוש במידע שנמסר אודות החברה בפרסומים עתידיים אודות "אות סחר החוץ של מדינת ישראל".