הענקת אותות סחר החוץ
של ישראל
לשנת 2020

פעם בשנה, משרד הכלכלה והתעשייה מציין לשבח יצואנים נבחרים הבולטים בתחומם, ותורמים בפועלם למשק, לכלכלה וליצוא הישראלי.

אנו גאים להזמינכם להגיש מועמדות לזכייה באותות סחר החוץ של מדינת ישראל לשנת 2020.

הסתיימה ההרשמה לאות סחר החוץ לשנת 2020, נתראה בשנה הבאה!

משרד הכלכלה והתעשייה הוא בין המשרדים המרכזיים והמובילים בממשלת ישראל. המשרד פועל בכמה תחומים מרכזיים ובהם:
 • סיוע בפיתוח וביסוס תעשייה יעילה ורווחית, בעלת כושר תחרות, שתוכל להיות גורם מוביל בצמיחה מואצת של המשק הישראלי.
 • פיתוח הפעילות הכלכלית הבינלאומית של ישראל ובכלל זה, פיתוח כלים להגברת היצוא במטרה להבטיח השקעות זרות מאסיביות בישראל והעמקת העניין והאטרקטיביות של המשק הישראלי.
 • הרחבת שיתוף הפעולה והסחר הכלכלי עם מדינות האזור למיצוי היתרונות היחסיים של כל מדינה.
 • פיתוח הון אנושי במטרה להגדיל את התשתית האנושית על פי צורכי התעשייה והמשק.
 • עידוד הציבור למודעות צרכנית נבונה ושמירה על כללי סחר הוגנים, שיבטיחו את רווחת הפרט ויגבירו את רמת התחרותיות במשק.
 • פיתוח כלי מימון חוץ תקציביים – שימוש מושכל בתקציב המדינה ליצירת תמריצים להשתתפות שוק ההון במימון מיזמי פיתוח ותעשייה.
למשרד הכלכלה והתעשייה ישנן יחידות סמך רבות הכוללות, בין השאר, את הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, המעבדה הלאומית לפיזיקה, מכון היהלומים ומכון היצוא הישראלי.
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים. תחומי הפעילות העיקריים של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והיצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות וסיוע לחברות הישראליות באמצעות מערך כלי סיוע לתעשייה המפעיל מגוון תכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלי סיוע שונים לייזום ולהעמקת הפעילות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים. לצד הפעילות בישראל מינהל סחר חוץ מפעיל מערך נציגים לכליים-מסחריים המהווים זרוע ביצועית-דיפלומטית של המשרד בשוקי חו”ל ופועלים לקדם יצוא ‘כחול לבן’ ולהסדיר סוגיות רגולטוריות הנוגעות לפעילות היצואנים. בנוסף לכך, המינהל עוסק בשיפוי של הוצאות מכס החלות על יצואנים המייצאים את מרכולתם לאיחוד האירופי, ככל שיש הוצאות כאלו. הנציגויות הכלכליות-מסחריות של משרד הכלכלה והתעשייה ברחבי העולם עובדים בהתאם לתכנית העבודה של מטה מינהל סחר חוץ והנהלת משרד הכלכלה, בשיתוף עם משרד החוץ הישראלי ושחקנים ממשלתיים נוספים, ארגונים לא ממשלתיים וגופים פרטיים לפי הצורך. הכול במטרה לקדם ביעילות את מדיניות הסחר הבין-לאומית של מדינת ישראל בהתאם למדיניות משרד הכלכלה ומדיניות ממשלת ישראל.

אותות סחר החוץ של מדינת
ישראל לשנת 2020

אותות סחר החוץ של ישראל מחולקים מידי שנה במעמד שרת הכלכלה והתעשייה ומוענקים בשלוש קטגוריות:

אות יצואן מצטיין מיועד ל- 2 יצואנים קטנים, 2 יצואנים בינוניים ול- 2 יצואנים גדולים.

אות יצואן מצטיין המיועד ליצואן בענף היהלומים

אות היצוא – מיועד ליצואן שתרם תרומה מיוחדת ליצוא הישראלי, למיצובו, ולהאדרת שמה של התעשייה הישראלית בשווקים בחו”ל לאורך העשור שקדם למועד חלוקת אות הסחר.

תנאי סף לאות יצואן מצטיין:

 • מועמד ייצא מעל 5 מיליון דולר (ועד 150 מיליון דולר), בכל שנה, בשנתיים שקדמו למועד חלוקת “אות סחר החוץ” (בשנים 2019 ו 2020)
 • למועמד גידול רציף בהיקפי היצוא בשנתיים שקדמו למועד חלוקת “אות סחר החוץ” (בין השנים 2018 ו 2019 ובין השנים 2019 ו 2020).
 • יציג גידול ביצוא הכולל בשנה עבורה מחולק האות, בשיעור שלא יפחת מהשיעורים שלהלן:
 • עבור יצואן גדול (יצוא שבין 50  ל 150 מיליון דולר) – 5% גידול בשנה עבורה מחולק האות.
 • עבור יצואן בינוני (יצוא שבין 20 ל 50 מיליון דולר) – 10% גידול בשנה עבורה מחולק האות.
 • עבור יצואן קטן (יצוא שבין 5 ל 20 מיליון דולר)- 20% גידול בשנה עבורה מחולק האות.
 • המועמד אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק.
 • למועמד אין חובות בלתי מוסדרים למשרד.
 • המועמד עומד בתנאי הוראת מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה מס’ 4.0 בנושא: “התניית סיוע בקיום אחריות חברתית”.

אמות מידה לבחירת הזוכים:

מגמת הגידול בייצוא – ככל שמגמת הגידול גדולה יותר, כך המועמד יקבל דרוג גבוה יותר ועד לשיעור של 70% מהדירוג הסופי. המועמד יקבל דירוג גבוה יותר ועד 30% מהדירוג הסופי, אם הציג עמידה באמות המידה שלהלן בכפוף למילוי הפרטים בטופס הבקשה המקוון:
 • תרומה לתעסוקה באזורי עדיפות לאומית.
 • הגנה ושמירה על הסביבה ופיתוח בר קיימא.
 • קידום גיוון תעסוקתי של ההון האנושי במועמד.
 • חדשנות שיווקית/טכנולוגית/תהליכית במועמד.
 • מעורבות ותרומה לקהילה – פעילות ייעודית של המועמד המוכוונת ליצירת ערך מוסף בקהילה כגון: התנדבות עובדים, שיתופי פעולה עם הקהילה, תרומה כספית או שוות כסף.

תנאי סף לאות יצואן מצטיין בענף היהלומים:

 • המועמד ייצא מעל 40 מיליון דולר, בכל שנה, בשנתיים שקדמו למועד חלוקת “אות סחר החוץ” (בשנים 2019 ו 2020).
 • למועמד גידול רציף בהיקפי היצוא בשנתיים שקדמו למועד חלוקת “אות סחר החוץ” (בין השנים 2018 ו 2019 ובין השנים 2019 ו 2020).
 • המועמד אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק.
 • למועמד אין חובות בלתי מוסדרים למשרד.
 • המועמד עומד בתנאי הוראת מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה מס’ 0.4 בנושא: “התניית סיוע בקיום אחריות חברתית”.

אמות מידה לבחירת הזוכים:

מגמת הגידול בייצוא – ככל שמגמת הגידול גדולה יותר, כך המועמד יקבל דרוג גבוה יותר ועד לשיעור של 70% מהדירוג הסופי. המועמד יקבל דירוג גבוה יותר ועד 30% מהדירוג הסופי, אם הציג עמידה באמות המידה שלהלן בכפוף למילוי הפרטים בטופס הבקשה המקוון:
 • תרומה לתעסוקה באזורי עדיפות לאומית.
 • הגנה ושמירה על הסביבה ופיתוח בר קיימא.
 • קידום גיוון תעסוקתי של ההון האנושי במועמד.
 • חדשנות שיווקית/טכנולוגית/תהליכית במועמד.
 • מעורבות ותרומה לקהילה – פעילות ייעודית של המועמד המוכוונת ליצירת ערך מוסף בקהילה כגון: התנדבות עובדים, שיתופי פעולה עם הקהילה, תרומה כספית או שוות כסף.

תנאי סף לאות היצוא

 • המועמד ייצא מעל 150 מיליון דולר בכל שנה, ב 5 השנים שקדמו למועד חלוקת “אות סחר החוץ” (בשנים 2016, 2017, 2018, 2019 ו 2020)
 • למועמד גידול רציף בהיקפי היצוא בשנתיים שקדמו למועד חלוקת “אות סחר החוץ” (בין השנים 2018 ו 2019 ובין השנים 2019 ו 2020).
 • המועמד אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק.
 • למועמד אין חובות בלתי מוסדרים למשרד.
 • המועמד עומד בתנאי הוראת מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה מס’ 0.4 בנושא: “התניית סיוע בקיום אחריות חברתית”

אמות מידה לבחירת הזוכים:

מגמת הגידול בייצוא – ככל שמגמת הגידול גדולה יותר, כך המועמד יקבל דרוג גבוה יותר ועד לשיעור של 70% מהדירוג הסופי. המועמד יקבל דירוג גבוה יותר ועד 30% מהדירוג הסופי, אם הציג עמידה באמות המידה שלהלן בכפוף למילוי הפרטים בטופס הבקשה המקוון:
 • תרומה לתעסוקה באזורי עדיפות לאומית.
 • הגנה ושמירה על הסביבה ופיתוח בר קיימא.
 • קידום גיוון תעסוקתי של ההון האנושי במועמד.
 • חדשנות שיווקית/טכנולוגית/תהליכית במועמד.
 • מעורבות ותרומה לקהילה – פעילות ייעודית של המועמד המוכוונת ליצירת ערך מוסף בקהילה כגון: התנדבות עובדים, שיתופי פעולה עם הקהילה, תרומה כספית או שוות כסף.

מידע נוסף על
הגשת המועמדות:

 • המועמדים רשאים להציע עצמם לקבלת “אות סחר החוץ” ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה רשאי לכלול בתהליך מועמדים מרשומות המכס גם אם לא הציעו עצמם.
 • כל המועמדים נדרשים לעמוד בהליך הבחירה באופן שוויוני.
 • לקראת תהליך הבחירה של החברות הזוכות באותות לשנת 2020, אנו מזמינים אתכם היצואנים להגיש את מועמדותכם בכפוף לעמידתכם באמות המידה המפורטות.

ידוע לי כי במידה וחברתי תזכה, משרד הכלכלה והתעשייה רשאי לעשות שימוש במידע שנמסר אודות החברה בפרסומים עתידיים אודות “אות סחר החוץ של מדינת ישראל”.

לקריאת הוראת מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה לחצו כאן>>

מידע נוסף על
הגשת המועמדות:

 • המועמדים רשאים להציע עצמם לקבלת “אות סחר החוץ” ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה רשאי לכלול בתהליך מועמדים מרשומות המכס גם אם לא הציעו עצמם.
 • כל המועמדים נדרשים לעמוד בהליך הבחירה באופן שוויוני.
 • לקראת תהליך הבחירה של החברות הזוכות באותות לשנת 2020, אנו מזמינים אתכם היצואנים להגיש את מועמדותכם בכפוף לעמידתכם באמות המידה המפורטות.

ידוע לי כי במידה וחברתי תזכה, משרד הכלכלה והתעשייה רשאי לעשות שימוש במידע שנמסר אודות החברה בפרסומים עתידיים אודות “אות סחר החוץ של מדינת ישראל”.

לקריאת הוראת מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה לחצו כאן>>

החברות שזכו בשנים הקודמות

עיצוב: Dreamix . הקמה: Digitay