הארכת תוקף רישיונות יצוא

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) )הארכת תוקף ודחיית מועדים(, התש"ף 2020-אנו מבקשים להודיעכם על הארכת תוקף רישיונות יצוא של משרד הכלכלה שניתנו מכח צוי הפיקוח על היצוא בתחום הדו-שימושי ו/או האב"כ שתוקפם פג בין ה-10.3.2020 ל-10.5.2020 (להלן "רישיונות שתקפם פג בתקופת משבר הקורונה"). תוקפם של רישיונות כאמור יוארך בחודשיים נוספים ממועד פקיעת הרישיון (להלן: "תקופת הדחייה").
מטה מינהל סחר חוץ