125px-Flag_of_North_Korea.svg

רקע:

קוריאה הצפונית (צפ”ק) היא מדינה בעלת כ-25 מיליון תושבים, השוכנת במזרח אסיה. למדינת ישראל אין יחסים דיפלומטיים עם צפ”ק, אך היא אינה מדינת אויב, שאסורה בסחר בהתאם לפקודת המסחר עם האויב 1939.

למרות כל זאת, החלטה מס’ 1718 של מועצת הביטחון (מועה”ב) של האו”ם משנת 2006, הטילה סנקציות על צפ”ק בדרישה, כי תימנע מביצוע ניסויים גרעיניים, משיגורי טילים בליסטיים וכי תפרוש מהאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני (NPT) ותפרק את תכנית הגרעין שברשותה.

ועדת הסנקציות“, המורכבת מנציגי חברות מועצת הביטחון, מופקדת על יישום הסנקציות, עדכונן ואישור פטורים חריגים מהוראותיהן. הוועדה נעזרת בעבודתו של פאנל מומחים, אשר בוחן את יישום הסנקציות, מגבש המלצות לחיזוק אכיפתן ומוסר דו”חות שנתיים לוועדת הסנקציות.

הוועדה הטילה מספר סנקציות על צפ”ק, שעיקרן אמברגו נשק, איסור ייצוא של טובין יוקרתי למדינה וכן סנקציות אינדיבידואליות (החלטה 1718 מיום 14.10.2006).

כל המדינות החברות באו”ם מחויבות מכח סעיפים 25 ו-48 למגילת האו”ם לקיים את הסנקציות הללו.

רשימת הסנקציות המקורית:

Measures regarding luxury goods under security council resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) and 2094 (2013)

לאור החלטות האו”ם ועל פי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-1979, מבקש שר הכלכלה להתנות בצו יצוא של טובין לצפון קוריאה ברישיון יצוא, למעט מוצרי יוקרה שנקבע בהחלטת מועצת הביטחון, שיצואם לצפון קוריאה ייאסר.

מצורפת טיוטת הצו להתייעצות עם התעשייה הישראלית.