ספטמבר 18, 2014
ספטמבר 18, 2014

אני שמח להודיע על על פתיחת קול קורא בקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים, המאפשרת לחברות ישראליות לקבל סיוע ממשרד הכלכלה במימון והיערכות לקראת פרויקטים ומכרזים בחו”ל (הוראת מנכ”ל 5.4 מיום 9.4.2014).

חברות ישראליות רבות מנסות להרחיב את פעילותן לשווקים שמעבר לים. לעיתים נדרשות החברות לבצע סקר היתכנות (Feasibility Study) בכדי להוכיח ללקוחות פוטנציאלים את טיב הביצועים של המוצרים או השירותים המסופקים על ידם וכך לזכות בהזמנת פרויקט. עלות סקר היתכנות שכזה עשויה להגיע למיליוני ש”ח, וכל זאת תחת אי-וודאות בדבר קבלת הזמנה לבצוע הפרויקט בסופו של דבר על ידי הלקוח הפוטנציאלי. באופן דומה, נדרשות חברות המתמודדות במכרזים בינלאומיים להשקיע משאבים רבים בשלב הגשת ההצעה במכרז.

עלויות אלו מהוות חסם כניסה משמעותי לחבורת ישראליות המעוניינות לפעול בחו”ל- מדובר בהשקעה של משאבים לא מבוטלים בעוד שהחזרה ההשקעה תלוי במשתנים רבים שאינם בשליטת החברה ולעיתים אף בלתי צפויים. חסם הכניסה הזה מקטין באופן ניכר את מספר החברות המתמודדות על ביצוע פרויקטים בחו”ל, וכך יש פער בין איכות המוצרים והשירותים של חברות ישראליות לבין נפח הפעילות שלהן בעולם.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה ער לקשיים העומדים בפני החברות הישראליות ומפעיל מספר כלים לסייע להן. אחת הדרכים הללו היא קרן סיוע בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים. מענקים בקרן ניתנים בעבור ביצוע סקר היתכנות או הגשת הצעה למכרז. תנאי הסף, אמות המידה והפרטים הנוגעים להגשת בקשות מפורטים בהוראת המנכ”ל המפורסמת באתר מערך כלי סיוע.

יש להגיש את הבקשות באופן מקוון על ידי מילוי הטופס באתר ובצירוף המסמכים הנדרשים. בקשות לא מלאות ידחו על הסף. כן, לא תתאפשר השלמת מסמכים לאחר הגשת הבקשה.

International_Fund

הוועדה תתכנס במועדים שיקבע יו”ר הוועדה. באותו מועד, יובאו בפני הוועדה כל הבקשות, שהגיעו עד אותו מועד והן ייבחנו זו מול זו, בהתאם לתקציב שהוקצה לכך. בקשות שיגיעו אחר מועד הדיון יידונו ככל שיישאר תקציב, במועד נוסף שיקבע יו”ר הוועדה והן ייבחנו זו מול זו. חשוב לציין, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ”ל, יגבר נוסח הוראת המנכ”ל.

התאריך האחרון להגשת בקשות לקראת דיון הוועדה הקרוב הוא: יום ראשון, 19.10.2014 , כ”ה תשרי תשע”ה, בשעה 14:00. לתשומת לב החברות, פניות לא תענינה במהלך חופשות ראש השנה וסוכות בין הימים: 24-27.9 , 8-18.10.

בהזדמנות זו, אאחל חג שמח, שנה טובה ובהצלחה לכל החברות!


ג'מאל זועבי

צור קשר עם: ג'מאל זועבי
ליצירת קשר לחצו >>