מהות התמיכה בחברות

הקמה תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד, שיאפשר גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות
המשתתפות בתכנית.

פעולות נתמכות
מאגד שהשתתפותו בתוכנית תאושר יוכל לזכות בסיוע בהובלה, שינוע, תכנון הנדסי, עלויות חומרים, שירותי ייעוץ והוצאות
נוספות לטובת הקמה, תפעול ושיווק המתקן.

גובה הסיוע המירבי
השתתפות בגובה של עד 50% מן ההוצאות המוכרות, כאשר היקף התמיכה הכספי המרבי לו יזכה כל מאגד שיאושר הוא
עד 5 מיליון ₪ בשנה הראשונה, 3 מיליון ₪ בשנה השנייה ו-2 מיליון ₪ בשנה השלישית.

תנאי סף עיקריים:

קבוצה של חמש חברות ישראליות לפחות שהיקף היצוא המצרפי, שלהן הוא לפחות 2 מיליון דולר ארה”ב והיקף היצוא של כל אחת מהן בנפרד עולה על 100 אלף דולר ארה”ב באחת משתי השנים הקודמות להגשת הבקשה.
חברות שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהן הינה יותר מ- 100 מיליון ₪ וחברות שהיקף היצוא שלהן נמוך מ-100 אלף דולר יכולות להשתתף במאגד בתנאים מסוימים המפורטים בהוראה.

הוראת המנכ”ל

אתר מערך כלי סיוע לתעשייה

 

חזרה למערך כלי סיוע לתעשייה