globe_korea

רקע:

בחודש אפריל תתכנס הוועדה הכלכלית המעורבת לענייני סחר וכלכלה, בין ישראל לקוריאה הדרומית. ועדה כלכלית מעורבת היא פלטפורמה להעלאת נושאים שונים, הנוגעים ליחסים הכלכליים בין מדינות.

לקראת הדיונים, אנו שואפים למפות את בעיות הסחר של היצואנים הישראלים עם קוריאה הדרומית. לפיכך, אנו מעוניינים לקבל משוב מהיצואנים הקיימים או הפוטנציאליים לגבי בעיות בסחר עם קוריאה הדרומית, אשר פוגעות בתחרותיות של חברות ישראליות ויכולות להיפתר במסגרת הסכמות בין ממשלת ישראל לממשלת קוריאה הדרומית.

דוגמאות: חסמים בלתי מכסיים, בעיות בתקינה, רישוי, אפליה במכרזים וכיו”ב.

אם נתקלתם בבעיה בסחר, כאמור, אנא יידעו אותנו בהקדם, על מנת שהנושא יידון בוועדה מול הגורמים הרלוונטיים בצד הקוריאני.

שאלון בנושא הוועדה כלכלית מעורבת עם קוריאה הדרומית (תום מועד ההתייעצות- 16.3.2015)