taiwan_israel

רקע:

בחודש אוקטובר תתכנס הוועדה הכלכלית המעורבת לענייני סחר וכלכלה, בין ישראל לטאיוואן. ועדה כלכלית מעורבת היא פלטפורמה להעלאת נושאים שונים הנוגעים ליחסים הכלכליים בין מדינות.

לקראת הדיונים, אנו שואפים למפות את בעיות הסחר של היצואנים הישראלים עם טאיוואן. לפיכך, אנו מעוניינים לקבל משוב מהיצואנים הקיימים או הפוטנציאליים לגבי בעיות בסחר עם טאיוואן אשר פוגעות בתחרותיות של חברות ישראליות ויכולות להיפתר במסגרת הסכמות בין ממשלת ישראל לממשלת טאיוואן.

דוגמאות: חסמים בלתי מכסיים, בעיות בתקינה, רישוי, אפליה במכרזים וכיו”ב.

אם נתקלתם בבעיה בסחר כאמור, אנא יידעו אותנו בהקדם על מנת שהנושא יידון בוועדה מול הגורמים הרלוונטיים בצד הטאיוואני.

שאלון בנושא וועדה כלכלית מעורבת עם טאיוואן (תום מועד ההתייעצות- 29.8.2015)