Security concept: Lock on digital screen, contrast, 3d render

רקע:

ברצוננו להביא לידיעתכם, שאגף פיקוח היצוא במשרד הביטחון בשיתוף עם מטה הסייבר פרסמו הצעה לפיקוח על טכנולוגית ומוצרי סייבר. את ההצעה ניתן למצוא כאן.

מטרת הפרסום המוקדם היא לקבל תגובה מהציבור ובכלל זה מתעשיית הסייבר. זוהי ההזדמנות היחידה והאחרונה להעביר התייחסויות, לפני שההנחיות החדשות יהפכו למחייבות.

אנחנו רוצים להזמין אתכם לעיין בהצעה, לבדוק היטב כיצד היא עשויה להשפיע עליכם ולשלוח תגובות מפורטות ככל שניתן.

עוד נציין, כי עדיין לא התקבלה ההחלטה איזה משרד ממשלתי (משרד הכלכלה והתעשייה או משרד הביטחון) יהיה אחראי על מימוש המנגנון לפיקוח.

 

התייעצות עם התעשייה- פיקוח על יצוא הסייבר (תום מועד ההתייעצות: 31.1.2016)