globe_japan

רקע:

בחודש יולי 2015 יתקיים לראשונה מפגש בין משרד הכלכלה הישראלי ובין , METI, המשרד המקביל ביפן (Ministry of Economy, Trade & Industry). מטרת המפגש היא לבחון את הדרכים השונות לקידום הקשרים הכלכליים והמסחריים ולדון בפתרון של בעיות שונות בעלות אופי מסחרי בין המדינות.

יפן היא אחת מהכלכלות הגדולות בעולם ובשנה האחרונה אנו רואים עניין גדול בקרב חברות יפניות אל מול השוק הישראלי, שמתבטא במספר רב של ביקורים של בכירים יפנים בישראל. כמו כן, ממשלת ישראל העבירה לאחרונה החלטה לחזק את הקשרים הכלכליים עם יפן ומפגש זה הינו מרכיב משמעותי במאמצים אלה.

לקראת המפגש, אנו שואפים למפות את הקשיים איתם מתמודדת התעשייה הישראלית ביצוא קיים או בניסיונות יצוא ליפן, כמו: חסמי סחר בלתי מכסיים, בעיות תקינה או רישוי, אפליה במכרזים וכיו”ב. אם הנושא יימצא כמתאים, נוכל להעלות אותו במפגש מול הגורמים הרלוונטיים בצד היפני.

זו ההזדמנות שלכם להשפיע על תשתית העסקים של ישראל עם יפן!

נודה על מילוי שאלון קצר על מנת לסייע לנו ולכם – זו ההזדמנות שלכם להשפיע מסגרת העסקים עם יפן.
השאלון הוא מסמך פנימי ואנו מתחייבים לא לפרסמו.

כניסה לשאלון (תום מועד ההתייעצות: 25.6.15)