Blog_Mobile_Brexit

הסכם לאזור סחר חופשי ישראל בריטניה

בריטניה

ישראל ובריטניה חתמו ב-18 בפברואר 2019 על הסכם אזור סחר חופשי ("הסכם סחר ושותפות").

ההסכם מתבסס על התשתית ההסכמית הקיימת כיום בין ישראל והאיחוד האירופי ומטרתו ליצור ודאות והמשכיות לקהילת העסקים
של שתי המדינות, ולהבטיח שהסחר בין הצדדים ימשיך להתקיים באותם תנאים בהם הוא מתקיים כיום תחת ההסכם עם האיחוד האירופי.

הסכם הסחר והשותפות יכנס לתוקף רק לאחר שבריטניה תצא סופית מהאיחוד האירופי בתום תקופת המעבר.

במהלך תקופת המעבר, קרי בין התאריכים 1 בפברואר 2020 עד 31 בדצמבר 2020 (או מעבר לכך אם כך יוחלט בין הצדדים), ימשיך הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי לחול גם על בריטניה, כלומר אין כל שינוי בין המצב לפני ה-31 בינואר 2020 למצב שאחריו.

במהלך תקופת המעבר ינהלו בריטניה והאיחוד האירופי מו"מ במטרה להסדיר את תנאי הסחר של בריטניה והאיחוד. המו"מ אמור להסתיים עד ה-31 בדצמבר אך הצדדים יכולים להחליט על דחייה של מועד זה. כאמור, הסחר בין ישראל לבריטניה ימשיך כרגיל כל עוד נמשכת תקופת המעבר ועד לפרישה הסופית של בריטניה מהאיחוד האירופי.

יש לקרוא את ההסכם בין ישראל לבריטניה יחד עם הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי.
להלן פירוט ההבדלים ששולבו בהסכם הסחר ושותפות בין ישראל לבריטניה, בהשוואה להסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי:

שם ההסכם
במקום "הסכם האסוציאציה”, ייקרא הסכם החדש "הסכם סחר ושותפות בין ישראל והממלכה המאוחדת (בריטניה)".

הצדדים להסכם
בכל מקום בו רשום האיחוד האירופי יקרא כאילו כתוב הממלכה המאוחדת, לרבות גופים, מוסדות ממשלתיים וועדות ההסכם, בשינויים המחויבים.

תעודות
תעודות כפי שהן מוכרות בהסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי ימשיכו לחול בשינוים המחויבים בלבד.

גישה חופשית בטובין, לרבות פטור במסגרת מכסות
תנאי הסחר בין הצדדים בטובין ימשיכו לחול באותם תנאים כפי שהם כיום. הצדדים יעניקו פטור במסגרת מכסות באותם
המוצרים הפטורים כיום, בהתאמות הנדרשות. רשימת המכסות מפורסמת בהסכם המצורף.

הכרה הדדית בבדיקות תאימות של תרופות
יימשך בהתבסס על הסכם ה- ACAA בין ישראל והאיחוד האירופי.

קישורים למסמכים רלוונטיים

לשאלות בנושא יחסי המסחר בין ישראל לבריטניה, ניתן לפנות למינהל סחר חוץ באמצעות דוא"ל:

IsraelFTAs@Economy.gov.il  |  London@israeltrade.gov.il

לאנאל ממן באמצעות מייל  | לעינב ניקסון באמצעות מייל  ן  לעופר פורר, הנספח הכלכלי בלונדון באמצעות מייל