הנפקת תעודת יצואן

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה יחלק תעודות יצואן ליצואנים. מדובר ב"תעודת יצואן" וב"תעודת יצואן בהיקף גדול" בכל שנה קלנדרית.
יחולקו שני סוגים של תעודות על פי אמות המידה, המפורטות ולאחר שהתקבלה בקשה מהיצואן.
התעודות תחולקנה לשתי קטגוריות על פי גודל היצוא:
א. תעודת "יצואן"
תחולק לחברה ישראלית- יצרנית, אשר ייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב בסך $400,000
(ארבע מאות אלף דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה, או לחברה שהינה יצואן כללי אשר יצאה בערך פו"ב נטו של 1,700,000$
(מיליון ושבע מאות אלף דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה והיא איננה היצרן של הטובין המיוצא.
ב. תעודת "יצואן גדול"
תחולק לחברה ישראלית- יצרנית, אשר ייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב בסך 15,000,000$ (חמישה עשר מיליון דולר ארה"ב)
ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה, או לחברה שהינה יצואן כללי אשר יצאה בערך פו"ב נטו של 20,000,000$ (עשרים מיליון דולר ארה"ב)
ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה והיא איננה היצרן של הטובין הנ"ל.
בקשות לקבלת התעודות יש להגיש באמצעות הטופס הבא:

האם להציג בתעודה סכום סך כל ייצוא החברה ?
  • לתשומת לבכם, ניתן להפיק תעודות יצואן עבור השנים  2016, 2017, 2018 ו-2019.
  • ניתן יהיה להנפיק תעודות יצואן לשנת 2020, החל מאפריל 2021.

  • ליצואנים שבקשתם תאושר על ידי המשרד תשלח תעודה בגרסה אלקטרונית.
  • נתוני היצוא יונפקו על פי מאגרי המידע שבידי המשרד.
תעודת יצואן 2020 לדוגמא - מודל 2021_page-0001

דוגמה לתעודת יצואן