הנפקת תעודת יצואן

מועדים להגשת בקשה

תעודת יצואן מחולקת בכל שנה קלנדרית. ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת יצואן החל מחודש אפריל בשנה העוקבת לשנה הנקובה על התעודה.

 

תנאים לקבלת תעודת "יצואן"

זכאית לקבל תעודת "יצואן" חברה ישראלית-יצרנית, שייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב (FOB)  בסך $250,000 (מאתיים וחמישים אלף דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה.

 

תנאים לקבלת תעודת "יצואן גדול"

זכאית לקבל תעודת "יצואן" חברה ישראלית-יצרנית, שייצאה טובין ישראלים בערך פו"ב (FOB)  בסך  $50,000,000(חמישים מיליון דולר ארה"ב) ומעלה בשנה הקלנדרית שחלפה.

יצואני שירותים ושירותים עסקיים

זכאית לקבל תעודת "יצואן" / "יצואן גדול" גם חברה ישראלית שייצאה שירותים ו\או שירותים עסקיים ו\או שילוב של סחורות ושירותים בסך המצוין לעיל.

חובה לצרף:

אישור רו"ח מטפל / מנהל כספים בדבר היקפי היצוא השנתיים + הצהרה בדבר אמיתות הנתונים

אופן הגשת הבקשה:

  • יש להגיש את הבקשה באמצעות מילוי הפרטים בטופס המקוון. 

אופן הטיפול בבקשה:

ליצואנים שבקשתם תאושר על-ידי המשרד, תישלח תעודה בגרסה אלקטרונית לכתובת הדוא"ל שצוינה בעת הגשת הבקשה.

נתוני היצוא יונפקו על-פי מאגרי המידע שבידי המשרד. הסכום הנקוב על התעודה יהיה בערכים דולר אמריקני (USD).

לתשומת ליבך:

  • השירות ניתן ללא עלות.
  • תעודת יצואן אינה רישיון יצוא ואינה מהווה תחליף לרישיון יצוא באם נדרש ע"י גורם כזה או אחר.

טופס למילוי - הנפקת תעודת יצואן

חשוב לדעת:

  • ניתן להפיק תעודות יצואן עבור השנים  2016, 2017, 2018 ו-2019.
  • ניתן יהיה להנפיק תעודות יצואן לשנת 2020, החל מאפריל 2021.
  • לחברות יצואניות שבקשתן תאושר על ידי המשרד תשלח תעודה בגרסה אלקטרונית.
  • נתוני היצוא יונפקו על פי מאגרי המידע שבידי המשרד.
  • תעודת יצואן המופקת עבור חברה המייצאת שירותים, שירותים עסקיים ותמהיל יצוא המערב שירותים וסחורות גם יחד, תונפק בהסתמך על התצהירים והאסמכתאות שיסופקו מטעמה.
תעודת יצואן 2020 לדוגמא - מודל 2021_page-0001

דוגמה לתעודת יצואן