אפריל 05, 2020

בהתאם לתקנות שעת חירום  (נגיף הקורונה החדש) )הארכת תוקף ודחיית מועדים(, התש”ף 2020-אנו מבקשים להודיעכם על הארכת תוקף רישיונות יצוא של משרד הכלכלה שניתנו מכח צוי הפיקוח על היצוא בתחום הדו-שימושי ו/או האב”כ שתוקפם פג בין ה-10.3.2020 ל-10.5.2020 (להלן “רישיונות שתקפם פג בתקופת משבר הקורונה”). תוקפם של רישיונות כאמור יוארך בחודשיים נוספים ממועד פקיעת הרישיון (להלן: “תקופת הדחייה”).

תוקף הרשיונות שתקפם פג בתקופת משבר הקורונה כאמור מוארך על ידי משרד הכלכלה באופן שחל על כלל רישיונות היצוא בקטגוריה זו. הארכת התוקף משודרת על ידי משרד הכלכלה ישירות למכס, ולא נדרשת כל פעולה מהיצואן. יצואנים שהדבר רלוונטי לגביהם יקבלו בימים הקרובים רישיון שתוקפו עודכן כאמור.

דגשים:

1.      הדבר חל רק על רישיונות קיימים אשר מועד פקיעת הרישיון כפי שמצויין בו הינו בין 10.3.2020 – 10.5.2020 (רישיונות שתקפם פג בתקופת משבר הקורונה).

2.      הארכת התוקף היא לחודשיים נוספים בלבד.

3.      השינוי היחיד הוא הארכת משך הזמן בו ניתן לממש את היצוא המאושר תחת הרישיון. פרט להארכת התוקף, הרי שרישיון נותר כפי שהוא על כל תנאיו וללא כל שינוי אחר ברישיון.

תכלית מהלך זה היא לאפשר מיצוי של רישיונות יצוא קיימים לפי תנאיהם ללא דרישה לבקשה חדשה, וזאת במידה שרישיונות אלה פוקעים בתקופה האמורה (10.3-10.5) והיצוא שאושר תחתם טרם מוצה (כלומר במידה שלא יוצאה כל הכמות שאושרה ללקוח במדינה כפי שאושרו ברישיון). עבור מקרים אלה ניתנת כעת ארכה בת חודשיים נוספים במסגרתה יכול היצואן למצות את רישיון היצוא הקיים בידיו, וזאת ללא שינוי כלשהו בתנאי הרישיון האחרים.

באשר לרישיון יצוא זמני להדגמה יודגש כי הארכת הזמנים לעיל מאריכה רק את תוקף תקופת השימוש ברישיון, אך אינה משנה את תנאיו, דהיינו אינה מאריכה את משך הזמן המאושר להחזקת המוצר בחו”ל.

לשאלות / הבהרות נוספות או במידה שלא נתקבל רישיון עם עדכון לתוקפו למרות שלפי הכללים לעיל היה אמור להתקבל ניתן לפנות לאגף הפיקוח על היצוא exportcontrol@economy.gov.il

מאחלים לך ולכל ציבור היצואנים בריאות טובה,

האגף לפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה  


מטה מינהל סחר חוץ

צור קשר עם: מטה מינהל סחר חוץ
ליצירת קשר לחצו >>