solar2

 

רקע:

ישראל מצטרפת לקבוצה של 15 מדינות, שהחלו בימים אלה לנהל מו”מ על הסכם סחר חדש, שמטרתו להביא לביטול מכסים על מוצרים התורמים לאיכות הסביבה. 15 המדינות השותפות למו”מ כוללות את כל המדינות המפותחות בעולם וגם סין.

להערכת מינהל סחר חוץ, שייצג את עמדת ישראל במו”מ, ההסכם ישפיע באופן חיובי הן בתרומה לתעשיות ישראליות מתחומי הסביבה והמים והן בצד היבוא בתרומה לאיכות הסביבה בישראל. המכסים על מותרי סביבה בישראל ובעולם נמצאים על פי רוב ברמות נמוכות יחסית בשל הסכמי סחר בילטרליים ובשל הורדות מכסים חד צדדיות, אך ביטול מוחלט של מכסים יאפשר זרימה טובה יותר של מוצרים בין המדינות.

כיוון שהמוצרים, שיכללו ביוזמה, טרם נקבעו, אחת מהמטרות תהיה השאיפה לכלול ביוזמה תעשיות ישראליות חזקות, כגון ענף המים הישראלי וענף ההשקיה, מוצרים מתחום האנרגיה הסולרית והבניה הירוקה ועוד.

השותפות ליוזמה זו כוללות, בשלב זה, את ארה”ב, האיחוד האירופאי, אוסטרליה, יפן, קנדה, נורבגיה, שווייץ, סין, טאיוואן, הונג קונג, קוריאה, קוסטה-ריקה, סינגפור וניו זילנד. הציפיה היא להצטרפות מדינות נוספות. כיוון שגם מדינות, שאינן שותפות למו”מ, ייהנו מפטור זה, העיקרון עליו מבוססת היוזמה הוא, שנתח הסחר של המדינות המשתתפות במוצרים הנבחרים לא יפחת מ- 90% מהסחר העולמי במוצרים אלו.

בשלב הראשון המטרה היא לזהות את האינטרס הישראלי, ולצורך זה הוחל בתהליך התייעצות עם כל הגורמים, שעשוי להיות להם עניין. תהליך זה אמור לבוא לידי ביטוי בגיבוש הצעה ישראלית, שתכלול שורות מכס המייצגות, מחד את האינטרס הישראלי ביצוא ומאידך גיסא מביאות בחשבון רגישויות לחשיפה אפשרית בצד היבוא.

אופן ניהול המו”מ

נקודת ההתחלה של היוזמה היא רשימה של  54 שורות מכס, שנכללו בהסכמה שגובשה ב-2012 בין שרי הפורום של מדינות הפסיפיק (APEC). ניתן לראות שורות המכס הכלולות ביוזמה באתר APEC. בסבבי המו”מ הבאים תוכל כל מדינה להציע שורות מכס נוספות, שהיא מעוניינת לכלול ביוזמה. כיוון שכלל לא הוגדר מה ייכלל ביוזמה, מלבד לכותרת “מוצרי סביבה” (environmental goods), ניתן למעשה להציע מגוון רחב של מוצרים.

בשלב השני תוכל כל מדינה להודיע באילו משורות המכס, שהעבירו המדינות האחרות, היא תומכת ולאילו שורות היא מתנגדת. ההנחה הרווחת היא שהיוזמה תכלול בסופו של דבר כ- 100-150 שורות מכס מוסכמות.

 

שאלון מוצרי סביבה- מו”מ ביטול מכסים (תום מועד ההתייעצות- 28.2.2015)